<
Helping you get media coverage
Home | News Releases | RSS Sources Select News RSS Feed | SOURCES Calendar  


Sources

(portál pre novinárov a spisovateĺov)

 

 

Sources (zdroje, pramene) je kanadský informačný portál pre novinárov, spisovateĺov, redaktorov, autorov a výskumníkov na voĺnej nohe, ktorý je zameraný predovšetkým na ĺudské zdroje: odborníci a hovorcovia, ktorí sú stále pripravení odpovedať na otázky od reportérov alebo si dokážu nájsť čas na nahratie rozhovorov.

Portál Sources a web-stránka www.sources.com vznikli na základe vecného registra s riadeným slovníkom a pokrýva viac ako 20 000 tém. Vecný register je podporený systémom „Inteligentné vyhĺadávanie”, ktorý napomáha reportérom v hĺadaní a to pomocou návrhov na doplnkové témy, ktoré sú spojené so zadaným slovom. Napríklad, pri vyhĺadávaní slova „cancer” (rakovina) budú ponúknuté výrazy ako „chemoterapy”(chemoterapia), „melanoma” (melanóm), „oncology” (onkológia), „radiation therapy” (ožarovanie), „tobacco diseases”(choroby z tabaku) a „tumours” (tumor), rovnako ako témy, ktoré v sebe zahŕňajú slovo „cancer”.

Každý tematický odkaz sa následne prepája na odborníkov na danú tému, s profilmi, ktoré hovoria o ich kvalifikácii a pôsobnosti ich odboru, spolu s ich telefónnymi číslami a ostatnými kontaktnými údajmi. Portál Sources obsahuje zoznamy univerzít a výskumných ústavov, neziskových a mimovládnych organizácií, štátnych orgánov a orgánov pôsobiacich vo verejnom sektore, obchodov a jednotlivcov, vrátane akademikov, verejných rečníkov a konzultantov.

Vecný register a menu vyhĺadávania sa prekladajú do francúzštiny, španielčiny a nemčiny, aby Sources bolo možné využívať ako medzinárodný zdroj.

Portál Sources vznikol v Kanade v roku 1977 ako tlačený adresár pre reportérov, editorov a story producentov. Po prvý krát bol vydaný ako príloha k časopisu Content, čo bol vplyvný a kontroverzný magazín o publicistickej kritike. Magazín Content, ktorý založil Dick MacDonald v roku 1970 a po MacDonaldovej smrti v 1974 ho naďalej publikoval Barrie Zwicker, často podnecoval novinárov zamyslieť sa nad tým, ako sa musia stále spoliehať na obmedzený objem zdrojov, prezentujúci rovnaké konvenčné nazerania a postoje pre svoje príbehy. Zwicker aj MacDonald v Contente a vo svojej knihe „The News: Inside the Canadian Media&#8221;[1] (Správy: Vnútri kanadských médií) tvrdili, že v spôsobe, v akom média rozoberajú mnohé podstatné problémy existuje „neuveriteĺná rovnakosť” a zároveň vylúčenie ostatných, potenciálne hodnotných perspektív a zdrojov informácií.

Zwicker sa preto rozhodol s týmto problémom niečo urobiť a v lete 1977 magazín Content publikoval svoje prvé číslo s adresárom, nazvaným Sources, teda Zdroje. Vyhlásený za „Adresár kontaktov pre editorov a reportérov v Kanade”, Sources v zoznamoch zahŕňal „hovorcov, referentov pre verejné záležitosti, PR manažérov a pracovníkov pre spoluprácu s médiami, a podobné kontakty na skupiny, asociácie, federácie, únie, spoločnosti, inštitúcie, nadácie a firmy a federálne, oblastné a mestské úrady, ústavy, agentúry a výbory.” [2]

Pri vysvetĺovaní prečo portál Sources vznikol, Zwicker vyhlásil, že „už je síce klišé hovoriť, že každý príbeh má dve strany, ale je to nepravdivé klišé. Väčšina má dokonca niekoĺko strán. Výzvou pre novinára je vykopať ich všetky. Sources tomu môže napomôcť.” [3] Už v začiatkoch, Zwicker nevnímal Sources len ako verejnú službu, ale aj ako nástroj pre novinárov. Povedal, že Sources by mal „napomáhať propagovať systém informačnej nestrannosti. Komunikačné zdroje sú rovnocenné ostatným základným potrebám ako útočisko, jedlo, zdravotná starostlivosť. Každý by mal mať prístup k všetkým.”[4] Preto „sa my pokúšame poskytnúť skutočnú rôznorodosť: prístup k ĺuďom v organizáciách, či už veĺkých alebo malých, ziskových alebo neziskových, od tých s nízkymi technológiami po tie s vysokými, od stálych až po novovzniknuté.” [5]

Zwicker odkázal používateĺom, že „v rámci Sources nájdete tak bežne prijímané ako aj alternatívne informácie. Niektorí možno považujú alternatívne za nie celkom zvyčajné, naklonené jednej strane, viac či menej sprostredkované. Tu však máme na mysli „alternatívne” ako niečo iné, ako niečo autentické a vecné, dokonca aj keď bežne menej akceptovateĺné. Prekvapenia, uštipačné poznámky, záblesky pravdy, perly múdrosti, horlivé náreky, avantgarda, zajtrajšie správy, proroctvá, to nepreriedené, napínavé, inde-umlčané, nezabudnuteĺné, excentrické, premyslené do detailov, netaktné v slušnej spoločnosti, pohoršujúce, necenzurované... to je presne to, čo „alternatívne” médiá ponúkajú. V najväčšej možnej miere sa pokúsime alternatívne spojiť so Sources. Filozofiou Sources je priama informačná demokracia sprístupnená technológiami s jednoduchým ovládaním. Základným predpokladom je, že existuje vysoký podiel Kanaďanov, ktorí chcú používať takýto informačný prameň a chcú z neho vyťažiť čo najviac. Predpokladom je, že vysoký podiel Kanaďanov chce rozšíriť svoje vyhĺadávania o riešenia a prehĺbiť svoje vlastné pochopenie, radšej ako so všetkými ospevovať konvenčné múdrosti a názory (akokoĺvek oživené)”.[6]

Po pár rokoch, adresár Sources tak narástol, že už sa nezmestil do Content (počet strán tlačeného adresára časom vzrástol na 500) a v roku 1981 sa stal samostatnou publikáciou. Magazín Content napokon zanikol, avšak Zwicker naďalej venoval značnú edičnú časť v Sources na pokrytie námetov, ktoré zaujímajú novinárov, od praktických tém ako gramatika, štýl, overovanie faktov, novinárska fotografia, autorské práva, poplatky pre nezávislých pracovníkov, samovydávanie až po články o stave publicistiky a médií, ku knižným recenziám. Od začiatku 90-tych rokov pribudli v Sources články o online výskumoch, obzvlášť pravidelné príspevky „Dean´s Digital World”[7] od informačného experta Deana Tudora.

Samotný adresár Sources prešiel do internetovej podoby v roku 1995 a odvtedy rozširuje svoj webový portál. Pokračuje sa aj vo vydávaní tlačenej verzie adresára, ten je určený predovšetkým pre ĺudí na voĺnej nohe, ktorí ho využívajú ako zdroj pre svoje námety, no v súčasnosti funguje predovšetkým na webovom základe.

Stránka Sources neobsahuje samotný adresár Sources, ale jeden samostatný adresár vládnych orgánov, adresár masmédií a horúcu linku Sources (www.hotlink.ca), v ktorej sa uvádzajú články o styku s masmédiami a verejnosťou. Na stránke je aj „Fame and Fortune” „Sláva a bohatstvo”, adresár cien, ocenení a štipendií, ktoré môžu využiť spisovatelia a žurnalisti, a portál prepojený na online archív Connexions Information Sharing Services, knižnicu dokumentov týkajúcich sa alternatívnych riešení a sociálnej spravodlivosti.

Stránka ďalej zastrešuje službu Sources select Resources, [8] (Sources vyberá zdroje), rozsiahla knižnica článkov a recenzií o publicistike a masmédiách, z obdobia dlhšieho viac ako 30 rokov.

Zatiaĺ čo väčšina edičného obsahu sa zameriava na podrobnosti o písaní, editovaní a pátraní, Sources pravidelne uverejňuje články, ktoré podnietili vášne o kontroverzných témach ako cenzúra a zaujatosť médií. Zwicker a spol. so svojou kampaňou napadol etiku žurnalistov prijímajúcich dary od ĺudí, o ktorých mali písať. Kampaň nakoniec viedla k tomu, že kanadskí editori sa medzi sebou dohodli, že ich noviny nebudú prijímať lístky zadarmo od cestovných agentúr, rezortov a hotelov.

Séria článkov od Zwickera „War, Peace and Media”[9] (Vojna, mier a médiá), (neskôr zozbierané a vydané v brožúre) vyprovokovali obrovský rozruch u čitateĺov, znepokojených kritikou spôsobu, akým sa médiá vysporiadali s témou zahraničnej politiky USA. Ako Zwicker uviedol v úvodníku v nasledujúcom čísle „reakcie sa pohybovali od chvály až do nebies po rozzúrené opovrhnutia”. Noviny Toronto Sun venovali tejto sérii tri články. Komentátor Claire Hoy sa ostal „triasť od zúrivosti”, editor Peter Worthington sa cítil „pobúrený” a editoriál šéfredaktora verejne odsúdil Zwickera.

K iným kontroverzným článkom patril článok Wendy Cukier o PR vojne, ktorá vznikla pri návrhu zákona o kontrole držby a nosenia strelnej zbrane. Tento článok rozhneval mnoho lobistov za zbrane. [10] Ulli Diemer, nasledovateĺ Zwickera vydávajúci po roku 1999, sa ocitol v nemilosti politickej výskumnej inštitúcie Frase Institute za svoj článok „Desať mýtov o zdravotníctve: Pochopenie problematiky nemocenského poistenia v Kanade”, v ktorom tvrdil, že oponenti verejného zdravotníctva rozširovali nepravdivé informácie vytvorené na zavádzanie a zastrašovanie verejnosti.[11]

Aby si Sources udržali svoj mandát média, ktoré podporuje rozmanitosť názorov, portál postupne pridáva extra zdroje na pomoc organizáciám a jednotlivcom, aby bolo možné vypočuť ich hlasy. Ako napríklad kalendár udalostí otvorený médiám [12] a službu zverejňovania správ, ktorú môžu členovia Sources využívať na distribúciu svojich vyhlásení a správ cez online aktualizácie a RSS. Uverejňovanie správ sa tiež objaví vo vecnom registri a tým aj v celkovom vyhĺadávaní informácií na stránke Sources.


Poznámky

[1] MacDonald, Dick; Zwicker, Barrie. The News: Inside the Canadian Media. Deneau. 1982. ISBN 0888790538 ^

[2] Sources: A Directory of Contacts for Editors and Reporters in Canada. Content. 1977. ISSN 0045-83510a ^

[3] Sources 50. 2002. ISSN 1198-717110a. ISBN 0-920299-55-5 ^

[4] Sources 36. 1995. ISSN: 1198-787110a. ISBN 0-920299-24-5 ^

[5] Sources 36. 1995. ISSN 1198-787110a. ISBN 0-920299-24-5 ^

[6] Sources 36. 1995. ISSN 1198-787110a. ISBN 0-920299-24-5 ^

[7] Dean’s Digital World ^

[8] Sources Select Resources ^

[9] Zwicker, Barrie. War, Peace and the Media. Sources. 1983, 1985 ^

[10] Cukier, Wendy. “Anatomy of the Gun Control Debate”. Sources. 1996 ^

[11] Diemer, Ulli. ‘Ten Health Care Myths: Understanding Canada’s Medicare Debate’. Sources. 1995. ^

[12] Sources Calendar ^


Referencie

Basch, Reva. Secrets of the Super Net Searchers: The Reflections, Revelations, and Hard-won Wisdom of 35 of the Worlďs Top Internet Researchers. Pemberton Press. 1996. ISBN 0-910965-22-6

Berkman, Robert. The Skeptical Business Searcher: The Information Advisor’s Guide to Evaluating Web Data, Sites and Sources. Information Today, 2004. ISBN 0-910965-66-8

Bonner, Allan. Media Relations. Briston House. 2003. ISBN 1-894921-00-3

Carney, William Wray. In the News The Practice of Media Relations in Canada. University of Alberta Press, 2002. ISBN 0-88864-382-9

Comber, Mary Anne; Mayne, Robert S. The Newsmongers: How The Media Distort the Political News. 1987. McClelland & Stewart

Cormack, Paul G.; Shewchuk, Murphy (eds.) The Canadian Writers’ Guide. 13th Edition. Canadian Authors Association. Fitzhenry & Whiteside, 2003. ISBN 1-55041-740-1

Hackett, Robert A.; Gruneau, Richard. The Missing News: Filters and Blind Spots in Canada’s Press. Newswatch Canada. Canadian Centre for Policy Alternatives & Garamond Press, 2000

Hackett, Robert A. News and Dissent: The Press and The Politics of Peace in Canada. 1993. Ablex.

Hackett, Robert A.; Zhao, Yuezhi. Sustaining Democracy? Journalism and the Politics of Objectivity. Garamond Press. 1998. ISBN 1-55193-013-7

Kashmeri, Zuhair. The Gulf Within: Canadian Arabs, Racism, & The Gulf War. James Lorimer. 1991

MacDonald, Dick; Zwicker, Barrie. The News: Inside the Canadian Media. Deneau. 1982. ISBN 0888790538

Mann, Thomas. The Oxford Guide to Library Research. Oxford University Press. 1998. ISBN 0-19-512313-1

Manson, Katherine; Hackett, Robert; Winter, James; Gutstein, Donald; Gruneau, Richard (eds.) Blindspots in the News? Project Censored Canada Yearbook. Project Censored Canada. 1995.

McGuire, Mary; Stilborne, Linda; McAdams, Melinda; Hyatt, Laurel. The Internet Handbook for Writers, Researchers, and Journalists. Trifolium Books. 1997, 2002. ISBN 1-895579-17-1

Miljan, Lydia; Cooper, Barry Cooper. Hidden Agendas: How Journalists Influence the News. University of British Columbia Press. 2003. ISBN: 00774810203

Miller, John. Yesterday’s News: Why Canada’s Daily Newspapers are Failing Us. Fernwood Publishing, 1999

Ouston, Rick. Getting the Goods: Information in B.C.: How to Find It, How to Use It. New Star Books, 1990

Patriquin, Larry. Inventing Tax Rage: Misinformation in the National Post. Fernwood Publishing 2004. ISBN 1-55266-146-6

Soderlund, Walter C.; Hildebrandt, Kai (eds.) Canadian Newspaper Ownership in the Era of Convergence: Rediscovering Social Responsibility. University of Alberta Press. 2005, ISBN 0-88864-439-6

Tudor, Dean. Finding Answers: Approaches to Gathering Information. McClelland & Stewart Inc., Toronto. 1993.

Ward, Stephen J.A. The Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. McGill-Queen’s University Press. 2004. ISBN 0-7735-2810-5

Winter, James. Media Think. Black Rose Books. 2002. ISBN 1-55164-054-6

Zwicker, Barrie. War, Peace and the Media. Sources. 1983, 1985


Externé odkazy

Sources

Sources Select Resources

Sources Select News

Sources Calendar

Fame & Fortune

The Sources HotLink

Connexions Information Sharing Services

 


Related Articles and Resources